LEIEVILKÅR Maskiner

 

LEIEPRISER - BEREGNING:


Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er bestilt/reservert. Leietiden beregnes for påbegynte virkedager (5 dagers uke) derom ikke annet er avtalt. Med døgn menes normal 8 timers dag, og leiesum kan påløpe ved bruk utover dette. Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) - be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd. Priser er uten mva.


LEIETAKERENS ANSVAR:


Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av BMT. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes BMT innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand som ved utlevering. (Full leiepris løper) OBS: Særlige forhold vedrørende gravemaskin er undersøkelsesplikt i forhold til vannrør/avløp, el tilførsel, tele og kabel TV anlegg. Leietaker SKAL innhente nødvendig informasjon for stedet det skal graves i/på. Slik informasjon kan i de fleste tilfeller gis av kommune, lokale E-verk osv. Skade på slike anlegg er alltid leietakers ansvar.Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er bestilt/reservert. Leietiden beregnes for påbegynte virkedager (5 dagers uke) derom ikke annet er avtalt. Med døgn menes normal 8 timers dag, og leiesum kan påløpe ved bruk utover dette. Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) - be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd. Priser er uten mva.


UTLEIERENS ANSVAR:


BMT er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret, eller at utstyret ikke passer til leietakers behov.


FORSIKRING/SKADE:


Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade/brekkasje forvoldt av uaktsomhet/grov uaktsomhet, sammenstøt, velt etc, og skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer, og utstyrets tiltenkte funksjon. Belter vil bli besiktiget av utleier og vurdert ut fra leietakers bruk og normal slitasje, - skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc. Egenandelen ved forsikringsskade er kr. 20.000,- og dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp, dekkes aktuelle beløp av leietaker. BMT er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret, eller at utstyret ikke passer til leietakers behov.


BETALINGSBETINGELSER:


Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder kan leien kreves betalt på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid. Faktura sendes på e-post, alternativt pr post hvor fakturagebyr påløper, eventuelt kontant. Ved for sen betaling oversendes utestående til Lindorff for innkreving, uten nærmere varsel. Ved tvist om avtalt fakturabeløp, kan ikke leie for mer en det tvistes om, holdes tilbake av leietaker.


KONTRAKT:


Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.


FRAKT:


Frakt er tur/retur BMT, og belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle. Dersom leietaker henter selv skal trekkbilen være godkjent for vekt tilsvarende det utstyr som skal trekkes, samt at kunde minimum innehar førerkort kl BE.

FREMLEIE:


Leietakeren kan IKKE framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret.


SERVICE - VEDLIKEHOLD ETC:


Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av BMT innefor normal arbeidstid (dersom ikke annet er avtalt). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker. (Smøring, ettersyn og kontroll av væske og oljenivåer)